Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Нормативна акта

СТАТУТ 

I –ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Савез инжењера и техничара Србије (у даљем тексту СИТС) је добровољна, невладина, недобитна, стручно-научна организација инжењера и техничара тј. чланова и њених организација - удружења тј. чланица у Републици Србији, заснована на слободи удруживања и отворена за сарадњу са другим привредним, научно-стручним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организована ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева, који нису забрањени Уставом или Законом.

 Члан 2

Пун назив организације је: Савез инжењера и техничара Србије, а скраћени назив је: СИТС.

СИТС има знак и заставу. Знак представљају стилизовани иницијали „ I Т“ , слова су плаве боје, а застава је беле боје са именом СИТС и знаком плаве боје.

Седиште СИТС је у Београду, у улици Кнеза Милоша број 7.

Члан 3

СИТС има својство правног лица и права и обавезе које му припадају на основу Устава, Закона и овог Статута.

СИТС има печат округлог облика и правоугаони штамбиљ. У кругу печата је назив: Савез инжењера и техничара Србије, а у средини круга стоји Београд и знак „ I Т“. Текст је исписан ћирилицом, осим знака.

Члан 4

За обавезе које настану из његове делатности СИТС одговара својом имовином.

Члан 5

СИТС и чланице се могу учлањивати у друге сродне домаће и међународне организације, или удруживати стално или повремено са одговарајућим научним, стручним и другим организацијама, у којима се остварују одређени циљеви инжењерско-техничарске организације Србије.

Члан 6

СИТС представља и заступа Председник Савеза.

СИТС заступа Генерални секретар у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца и из области и оквира својих надлежности представља СИТС.

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs