Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржано Саветовање "На путу ка циркуларној економији"

Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца и његове чланице: Друштво хемичара технолога и металурга Пожаревац и Друштво одржавалаца машина, опреме и животне средине града Пожаревац, организовали су 14. децембра 2023. године, у Клубу инжењера и техничара Пожаревац, Саветовање на тему ''На путу ка циркуларној економији''.

Генерални покровитељ Саветовања био је Град Пожаревац. Циљ овогодишњег Саветовања био је да укаже на значај пројектовања еколошки подобних производа, чији је концепт да све око нас буде направљено да може да издржи масовну употребу без већих последица на животну средину.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру усмених саопштења, при чему су аутори представили теме које практично репрезентују концепте линеарне и циркуларне економије и то илустровали на примерима у различитим областима привређивања. Тако је у радовима: Срђан Глишовић – Секундарна употреба техничких нутријенатаа у систему циркуларне привреде – у раду је истакнуто да су технички нутријенти од посебног значаја у систему циркулаарне привреде јер нуспроизводи представљају корисне сировине уколико су техничке компоненте производа пројектоване тако да одговарају цикличним кретањима материјала и/или се уз минимум уложене енергије могу поново употребити; Јасминка Ђорђевић Милорадовић – Кружење азота у екосистему и унапређење циркуларне пољопривреде на подручју града Пожаревца – у раду је указано да је пољопривреда врло погодна за превођење у принципе циркуларне економије, односно већим делом својих производних токова она и функционише на такав начин, што је показано на конкретном примеру – предлагањем одговарајућих мера за прелаз из линеарне према циркуларној пољопривреди; Новица Грујић, Мирољуб Трифуновић – Техничка дијагностика, машине, опрема и животна средина – у раду је указано да животни век техничких система обухвата период од идеје за стварање новог до избацивања из употребе створеног са предвиђеним начином његовог уништења и уклањања из окружења у коме је постојао; Божидарка Арсеновић – Развој алтернативних млазних горива за ваздухопловство (горива за будућност) – у раду је дат кратак осврт на неке од циљева употребе алтернативних млазних горива са аспекта критеријума за потенцијалну употребу, напретка и даљих предвиђања употребе у ваздухопловству; Драган Обрадовић, Драгана Милић, Драгиша Обрадовић – Примена чистије технологије и значај управљања отпадом и животном средином у штампарској индустрији - циљ овог рада је да пружи сугестије и доприносе за могуће најбоље начине спречавања да отпад штети природи и одлагања или рециклажа отпада који настаје током производње у штампарској индустрији; Александра Јелић – Значај избора еколошки прихватљиве амбалаже – у раду је приказан утицај избора адекватног материјала у изради амбалаже која ће испунити све своје функције, а уз смањење негативног утицаја на животну средину; Мирољуб Трифуновић, Новица Грујић, Татјана Војводић, Драгана Милић, Слободанка Бурсаћ - Прелазак са линеарне на циркуларну економију – у раду је истакнуто да досадашњи индустријски развој који је био заснован на моделу линаерне економије, да је неодржив са аспекта економског развоја и очувања животне средине и да због тога треба прећи на концепт циркуларне привреде.

Детаљан извештај              Приказ презентација

Зборник радова                   Галерија слика

Одржано Саветовање "Нови материјали  и могућности њихове примене"

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, 23. новембра 2023.године, у Клубу инжењера и техничара Пожаревац, одржано је Саветовање на тему ''Нови материјали и могућности њихове примене''. Генерални покровитељ Саветовања био је Град Пожаревац.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру усмених саопштења, при чему су аутори седам радова представили теме које практично репрезентују област савремених материјала за примене у технологијама и конструкцијама. Тако су у радовима: Стеван Максимовић, Катарина Максимовић, Ивана Васовић - Максимовић, Марко Максимовић – ''Утицај лопатица репног ротора на вибрационо понашање хеликоптера'' – приказане вибрације хеликоптера као последица његових покретних структуралних компоненти, при чему се пре свега мисли на главни и репни ротор хеликоптера; Славиша Путић, Ивана Васовић - Максимовић, Александра Патарић и Александра Јелић - Примена методе коначних елемената у прорачуну напона посуде под притиском за складиштење пива – у раду је приказан прорачун елемената вертикалне цилиндричне посуде под притиском за складиштење пива; Невена Живановић, Марина Ашкрабић, Александар Савић, Зоран Стевић, Драгица Јевтић – Могућности коришћења термовизијске камере при праћењу развоја температуре цементне пасте - у раду је указано на значај развоја нових метода праћења температуре у унутрашњости бетонских елемената; 1/2 Зоран Карастојковић, Радиша Перић – Нови приступ у разврставању нерђајућих челика према микроструктури – у раду је указано на нови приступ у разврставању нерђајућих челика према структури које је последњих деценија присутно код ових челика због специфичности њихове структуре; Драгана Михајловић, Бојан Међо, Вељко Ђокић, Јелена Бајат, Марко Ракин, Славиша Путић – Утицај наноструктурне модификације површине на својства комерцијалног чистог титана за примену у медицини - у циљу испитивања утицаја наноструктурне модификације површине на својства ситнозрног комерцијалног чистог титана (корозиону постојаност, површински модул еластичности и тврдоћу) у раду је урађена електрохемијска анодизација. Резултати испитивања показују повећање корозионе отпорности ситнозрног комерцијалног чистог титана у симулираном раствору људског организма, после електрохемијске анодизације, што пак, указује да постоје могућности њихове примене у медицини; Александра Јелић – Кратак преглед боја у дизајнирању унутрашњег простора – у раду је приказан кратак преглед типова боја, њихових својстава и могућности примене приликом дизајнирања унутрашњег простора; Мирољуб Трифуновић, Новица Грујић, Бранислав Недељковић - Инжењерски композитни материјали и могућности њихове примене – у раду су приказане опште карактеристике композитних материјала, њихове компаративне предности у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) и указано је на могућности њихове примене. Дискусија се одвијала након излагања сваког рада. Презентације свих седам радова достављене су организатору скупа у сврху њиховог публиковања у електронском облику.

Детаљан извештај             Галерија слика  

Зборник радова                 Приказ презентација

 

Одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У организацији Савеза друштава инжењера у техничара града Пожаревца, Друштва одржавалаца машина, опреме и ЖС града Пожаревца, а  у сарадњи са  Инжењерском  комором Србије  - Регионални центар Пожаревац и АТСС Београд – ПИН Пожаревац у Пожаревцу је у четвртак, 26. октобра 2023. године  одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Овогодишње, једанаесто по реду, саветовање имало је за циљ информисање стручне и шире јавности о савременим методама техничке дијагностике које се користе за остваривање профитабилног пословања компанија. Применом метода и средстава техничке дијагностике, могуће је остварити значајне економске ефекте и снижење експлоатационих трошкова кроз правовремено откривање могућих узрока отказа компоненти техничког система. Закључци о стању ових система могу бити корисни за развој и унапређење концепција њиховог одржавања.

Генерални покровитељ Саветовања, као и претходних година, био је Град Пожаревац. Скуп је окупио стручњаке и представнике организација које се баве овом тематиком, а циљ је био подстицање стручњака и грађана на развоју и примени метода техничке дијагностике у сврху унапређења концепције одржавања техничких система. За саветовање СМТД постојало је велико интересовање јер су радове пријавили истакнути стручњаци са више факултета и образовних институција и организација које се баве овом облашћу, из Србије.
Саветовање је реализовано према утврђеном програму. Уводну реч одржао је председавајући скупа, проф. др Новица Грујић који је представљајући свој рад указао на чињеницу да постоји нераскидива веза између машина, опреме и ЖС. Након уводне речи председавајућег представљени су радови аутора: Божидара Крстића – један рад из области дијагностичких система на моторним возилима, и два рада у којима је дат посебан осврт на дијагностику изостанка сагоревања у цилиндрима мотора; Живослава Адамовића, Ивана Благојевића и др. – рад везан за контролу вибрација турбогенератора у термоелектрани Костолац; Новице Јевтића – у раду је је представљена дијагностика оштећења клизних лежаја; у раду Горана Несторовића представљена је Технологија 3 D штампања и њен значај; Иван Благојевић је представио Модел центрирања турбокомпресора и центрифуглних пумпи у железари Смедерево, при чему је истакао да је овај рад приређен за све одржаваоце који су вољни да се обуче за сложене послове центрирања ротационих машина.
У дискусији која је уследила након излагања радова, додатно је истакнуто да дијагностици, као саставном делу било корективног, било превентивног одржавања треба посветити посебну пажњу. При томе је указано на значај одржавања машина и опреме и оптимизације технолошких процеса, посматрано и са гледишта очувања односно заштите животне средине.

Детаљан извештај 

Зборник радова

Приказ презентација

Галерија слика

Одржано Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије"

У Пожаревцу је 6. октобра 2023. године одржано Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије". Организатор Саветовања био је Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца у сарадњи са Инжењерском комором Србије - Регионални центар Пожаревац.

На отварању Саветовања преисутнима су се обратили председник Организационог одбора Саветовања г-дин Милутин Станковић и заменик градоначелника Пожаревца г-дин Предраг Мијатовић.

Радом Саветовања руководили су: проф. др Жељко Деспотовић - модератор скупа и Милутин Станковић. Саветовање је реализовано према утврђеном програму при чему су аутори детаљније представили теме везане за: ''Практичну реализацију енергетски ефикасног електромагнетног погона вибрационог транспортера за траннспорт и одвагу смрзнутог воћа и поврћа'' (Жељко Деспотовић); ''Неискоришћени агропотенцијали агробиомасе у Србији'' (Новица Грујић); ''Унапређење енергетске ефикасности у животној средини помоћу паметних технологија'' (Драгиша Обрадовић); ''Роботизација и аутоматизовани систем за производњу садница и откривање паразита'' (Урош Илић), као и два излагања везана за тему: ''Повећање ефикасности соларних система принудним хлађењем'' и ''Соларна енергија припада енергији за будућност'' која су изнета у сажетом облику од стране модератора скупа (Жељко Деспотовић).

ЗАКЉУЧЦИ
Саветовање ''Енергетска ефикасност и ОИЕ'' је испунило очекивања организатора и учесника самим тим што је посећеност била на солидном нивоу, било је присутно тридесетак учесника, а евидентирано је присуство двадесет шест (26) учесника, међу којима су присуствовали представници из више организација: јавних предузећа, Градске управе Града Пожаревца, СДИТ-а, ИКС РЦ Пожаревац, образовних установа, и институција из: Београда, Крагујевца, Смедеревске Паланке, Костолца, Пожаревца, и др.
• Да је саветовање било прилика да се заинтересовани упознају са чињеницом да данас постоје различити извори енергије, те да се енергија користи у најразличитије сврхе: осветљење, грејање, хлађење, кување, производњу, забаву и друго. Начини на који се енергија користи битно утичу на нашу околину и живот.

• Очекивани стручни ефекти су едукација заинтересованих појединаца - предузетника од стране компетентних стручњака у предметним областима и да ће заинересовани после овог скупа свраћати у Савез друштава инжењера и техничара Пожаревац ради добијања додатних информација везаних за израду пројеката, извођење радова, надзор и сл.
• Удео биомасе у обновљивим изворима у Србији је 63%. Браничевски округ је богат биомасом која се веома мало користи. Ради тога је и наш задатак да се на оваквим скуповима стално едукујемо и указујемо на могућности коришћења овог и других ресурса, и да указујемо на бенефиције које би од тога имали.

• Поред напред наведеног, и у наредном периоду, један од главних циљева скупа је едукација из ове области и подстицање стручњака и грађана на унапређењу енергетске ефикасности, као и на коришћењу ресурса из области обновљивих извора енергије, ради постизања општег добра у нашој земљи и окружењу.

• У Србији је последњих година у порасту свест јавности за промоцију и коришћење чистијих и енергетски ефикаснијих технологија као и обновљивих извора енергије, што свакако иде у прилог успоравању климатских промена.

• Интересовање за ову тему, можда је веће него у осталим срединама, управо због постојања енергетског гиганта кога имамо на својој територији. Знајући да угаљ није непресушни природни ресурс не желимо да размишљамо само у оквирима наредне деценије већ многодаље од тога, јер пут енергетске ефикасности у месецима.

Детаљан извештај

Зборник радова

Зборник презентација

Галерија слика  

Одржана трибина "Значај шума за заштиту животне среднине"

Поводом обележавања 21. марта Светског дана шума у Пожаревцу је одржана трибина "Значај шума за заштиту животне средине".

Друштво инжењера и техничара шумарске струке града Пожаревца у сарадњи са Савезом друштава инжењера и техничара града Пожаревца, поводом обележавања Светског дана шума, 21. марта 2023. године у Клубу инжењера и техничара Пожаревац, организовало је трибину под називом ''Значај шума за заштиту животне средине''.

Предавач и модератор трибине: Радослав Миловановић, дипл. инж. шумарства, који је уосталом, дуги низ година радио у ЈП СРБИЈАШУМЕ ''Северни Кучај'' Кучево.

Скупу су присуствовали инжењери из области шумарске струке, као и стручњаци из области грађевинске, технолошке, економске и медицинске струке, међу којима је био заменик Браничевског управног округа.

Детаљан извештај 

Галерија слика  

Одржано Саветовање "Значај оцењивања животног циклуса производа са аспекта животне средине"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Академије техничких струковних студија Београд – Oдсек примењене инжењерске науке Пожаревац, 22. децембра 2022. године, одржано је Саветовање на тему ''Значај оцењивања животног циклуса производа са аспекта заштите животне средине''. Генерални покровитељ саветовања био је Град Пожаревац.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру усмених саопштења, при чему су аутори представили теме које практично репрезентују области: животни циклус производа, анализу животног циклуса производа и процеса, концепте линеарне економије и циркуларне економије. Тако је у радовима: Срђан Глишовић –Савремени програмски пакети за анализу животног циклуса индустријских производа – приказан кратак преглед најбитнијих својстава и функционалности три афирмисана софтверска алата који постепено постају индустријски стандарди у области одрживог пројектовања заснованог на анализи животног циклуса производа (LCA); Срђан Филиповић - Избор чврстих материјала у инжењерској примени са аспекта утицаја на животну средину кроз ЛЦА анализе - приказане су могућности за примену ЛЦА анализе у оквирима избора материјала, пројектовања технолошког процеса производа, са нарочитим освртом на утицај на животну околину; Јасминка Ђорђевић Милорадовић Фиторемедијација племенитих и ретких метала – нови облици рударења – разматран је 1/2 спектар биљака хиперакумулатора метала као што су Au, Ag i Li које их експлоатишу и при нижим концентрацијама. Животна средина после примене фиторемедијације се у потпуности може вратити првобитној функцији и намени; Новица Грујић, Тијана Перић, Мирољуб Трифуновић – Технички системи и животна средина – у раду је указано да животни век техничких система обухвата период од идеје за стварање новог до избацивања из употребе створеног са предвиђеним начином његовог уништења и уклањања из окружења у коме је постојао; Драган Обрадовић, Драгана Милић, Драгиша Обрадовић – Анализа животног циклуса у графичкој индустрији - овај рад упоређује ЛЦА студије спроведене у оквиру штампарске индустрије како би се идентификовале уобичајене праксе, ограничења, области за побољшање и могућности за стандардизацију ЛЦА метода; Мирољуб Трифуновић, Татјана Војводић, Драгана Милић, Слободанка Бурсаћ – Еколошка безбедност између линеарне и циркуларне економије – у раду је указано да у наредном периоду, у борби за одрживи развој и еколошку безбедност на планети, важну улогу ће одиграти управљање ресурсима и материјалима, те да ће у вези са том тенденцијом почети све више да се развија и примењује модел циркуларне економије.

Детаљан извештај
Зборник радова
Приказ презентација
Галерија слика

 

Одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, у Пожаревцу је 23. новембра 2022. године, одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене ".

Саветовање  је било  прилика да се присутни упознају са достигнућима у области истраживања и развоја нових материјала, као и које су њихове компаративне предности у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних својстава, економичности израде и могућности њихове примене.

Присутнима су се на почетку саветовања обратили г-дин Мирољуб Трифуновић председник Друштва ХТМ и др Радиша Перић потпредседник Организационог одбора. Саветовање је реализовано према утврђеном програму и излагање радова је пратила дискусија.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру усмених саопштења, при чему су аутори шест радова представили теме које практично репрезентују област савремених материјала за примене у технологијама и конструкцијама. Тако је у радовима: Стеван Максимовић, Катарина Максимовић, Ивана Васовић - Максимовић, Марко Максимовић – ''Анализа чврстоће сендвич конструкција'' – приказана експериментална и нумеричка анализа чврстоће сендвич панела који су нашли значајну примену како у домену ваздухопловства тако и у оквиру грађевинарства; Александра Патарић, Марија Михаиловић, Лато Пезо - Примена математичких модела у обради производних параметара при ливењу – хемометрија – у раду је приказана могућност примене математичких модела за предвиђање оптималних вредности механичких својстава алуминијумске легуре EN AW 7075 приликом електромагнетног поступка ливења ове легуре; - Зоран Карастојковић, Милан Миладинов, Мирослав Миладинов, Радиша Перић - Кавитациона оштећења и санација лопатица на генератору једне Франсисове хидротурбине – у раду је указано да су лопатице хидротурбина током рада услед појава хидроерозије и/или кавитције веома оптерећени радни елементи што проузрокује оштећење њихових површина, па ова промена изискује потребу санирања кавитационих оштећења избором одговарајућег материјала и поступака наваривањa; - Александра Јелић, Александра Патарић, Марина Стаменовић, Славиша Путић - Испитивање затезних својстава рециклираног угљеник – епокси композитног маатеријала – у раду је указано на границе могућности рециклирања односно поновне примене композитног материјала са матрицом на бази полимера; - Људмила Љубојевић,
Љубица Милојевић, Славиша Путић - Испитивање затезних особина легуре CuZn10 – у раду су приказани резултати одређивања затезне чврстоће и коначног издужења при лому на епруветама израђеним од легуре CuZn10 (месинг Ms90) од којих се израђују кошуљице зрна; - Мирољуб Трифуновић, Новица Грујић, Бранислав Недељковић - Општа својства композитних материјала – у раду су приказане опште карактеристике омпозитних материјала и указано је на значај њиховог познавања.

Детаљан извештај
Зборник радова
Приказ презентација
Галерија слика  

 

Саветовање "Значај оцењивања животног циклуса производа са аспекта заштите животне средине"

У организацији Савеза друштава  инжењера и техничара града Пожаревца и Академије ТСС Београд ПИН Пожаревац у Пожаревцу ће 22. децембра 2022. године бити одржано Саветовање "Значај оцењивања животног циклуса производа са аспекта заштите животне средине".

Саветовање има за циљ да укаже на значај анализе животног циклуса производа јер се целовита еколошка подобност производа оцењује помоћу метода ЛЦА који проучава различите аспекте животне средине поком целокупног животног века производа. У новије време сами производи су дизајнирани тако да могу бити поправљени, поново искоришћени или унапређени уместо да буду бачени на отпад. Отпад се данас посматра као реурс и развојна шанса земље.

Саветовање се одржава у Академији ТСС Београд ПИН Пожаревац, Немањина број 2, Пожаревац са почетком у 12 часова.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у СДИТ  Пожаревац на тел: 012/543-485, 060/555-7816 drustvo.htm.po@gmail.com

Друго саопштење

 

Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, у Пожаревцу ће 23. новембра 2022. године, бити одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене ".

Саветовање ће бити прилика да се присутни упознају са достигнућима у области истраживања и развоја нових материјала, као и које су њихове компаративне предности у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних својстава, економичности израде и могућности њихове примене.

Саветовање се одржава у Клубу ИТ Пожаревац, Вељка Дугошевића, број 14 са почетком у 11:30 часова.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Друштву ХТМ Пожаревац на тел: 012/543-485, 060/555-7816 drustvo.htm.po@gmail.com

Друго обавештење

 

Одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца а уз подршку Инжењерске коморе Србије – Већа матичне секције инжењера електро струке Регионалног центра Пожаревац, 21. октобра 2022.године, у Клубу инжењера и техничара Пожаревац одржано је десето саветовање на тему "Савремене методе техничке дијагностике" (СМТД).

Генерални покровитељ саветовања, као и претходних година, био је Град Пожаревац.
Скуп је окупио стручњаке и представнике организација које се баве овом тематиком, а циљ је био подстицање стручњака и грађана на развоју и примени метода техничке дијагностике у сврху унапређења концепције одржавања техничких система.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму. Уводну реч одржао је председавајући скупа, проф. др Новица Грујић који је указао учесницима на значај примене метода техничке дијагностике са аспекта унапређења одржавања машина, опреме, технолошких процеса и животне средине. Након уводне речи председавајућег представљени су радови аутора: Новице Јевтића, Живослава Адамовића, Ивана Благојевића, Рајка Спасојевића, Бојана Шекуларца, Владимира Мартиновића и Наташе Матић. Сви саопштени радови и презентације, изазвали су дужну пажњу,јер су са различитих аспеката осветљавали предметну област.

У дискусији која је уследила након излагања радова било је питања и додатних коментара у вези са појединим сегментима метода техничке дијагностике. При томе је указано на значај одржавања машина и опреме и оптимизације технолошких процеса, посматрано и са гледишта очувања, односно заштите животне средине. Значај оптимизације технолошких процесаприликом израде различитих делова, машина и конструкција на бази метала, илустрован је на римеру познавања процеса термичке обраде метала и легура.

Детаљан Извештај     Приказ презентација   

Зборник радова         Галерија слика 


Одржано Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Инжењерском комором Србије- Регионални центар Пожаревац, 28. септембра 2022. године одржано је Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије".

У уводном обраћању председница Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Тијана Перић, у име организатора саветовања, поздравила је све присутне и изразила захвалност ауторима који су дошли на скуп да представе своје радове.

Саветовање је отворио градоначелник Пожаревца др Саша Павловић, наглашавајући значај који енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије имају за град Пожаревац.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму, при чему су представљени радови аутора везани за теме: ''повећање енергетске ефикасности уличне LED расвете'' која је од посебног значаја када се у систему користи већи број LED рефлектора чиме се постижу значајне уштеде снаге и   увећање енергетске ефикасности система (Жељко Деспотовић); ''пелет као енергент у системима централног грејања и аспект енергетска ефикасност'' (Миле Шиљак); ''примена суперкондезатора у енергетски ефикасним системима напајања''; ''развој алтернативних облика енергије'' (Драгиша Обрадовић); ''термовизијска испитивања нисконапонског развода соларне електране'' (Миодраг Вуковић), као и два излагања везана за тему: ''примена алуминосиликатних материјала у складиштењу енергије'' и презентацију: ''мале соларне електране - од идеје до реализације'' која су изнета у сажетом облику од стране председника организационог одбора Милутина Станковића, који је укратко изнео и хронологију значајних струковних активности СДИТа из области ЕЕ и ОИЕ.
Након презентације радова и дискусије, са саветовања ЕЕ и ОИЕ су проистекли следећи
ЗАКЉУЧЦИ

 Детаљан Извештај 

Зборник радова

Приказ презентације радова

Галерија слика

Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике" 

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца, а уз подршку Инжењерске коморе Србије Регионалног центра Пожаревац, у Пожаревцу ће 21. октобра 2022. године бити одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Саветовање има за циљ информисање стручне и шире јавности о савременим методама техничке дијагностике које се користе за остваривање профитабилног пословања компанија. Применом метода и средстава техничке дијагностике, могуће је остварити значајне економске ефекте и снижење експлоатационих трошкова кроз правовремено откривање могућих узрока отказа компоненти техничког система.
Закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за развој и унапређење концепција њиховог одржавања.

Све информације везано за Саветовање могу се добити на тел.  (064) 836 1105; (060) 555 7816 E-mail: drustvo.htm.po@gmail.com

Саветовање се одржава у Клубу ИТ, Вељка Дугошевића 14, са почетком у 11 и 30 часова.

Саопштење са Програмом 

Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије"

Савеза друштва инжењера и техничара града Пожаревца и Инжењерске коморе Србије - Регионални центар Пожаревац, организују саветовање на тему „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“.  

Организовање једнодневног  саветовања има за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју. Саветовање ће бити  реализовано саопштењем радова објављених у зборнику радова, кроз назначене облике предавања, и  кроз дискусију.

Свечано отварање саветовања заказано је за среду, 28. септембар 2022. године, с почетком у 12:00 часова, у Центру за културу у Пожаревцу. 

Друго саопштење са програмом    

Одржано саветовање "Савремене методе техничке дијагностике" 

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Савеза друштава  инжењера и техничара града Пожаревца и уз подршку Инжењерске коморе Србије – Регионални  центар Пожаревац, а у сарадњи са Академијом техничких струковних студија Београд – Примењене инжењерске науке Пожаревац, 26. новембра 2021.године, у Клубу инжењера и  техничара Пожаревац одржано је девето саветовање на тему "Савремене методе техничке  дијагностике" (СМТД). Према објављеном програму саветовања било је предвиђено да скуп  буде одржан у Амфитеатру ПИН Пожаревац. Међутим, због тренутне ситуције са COVID 19 и  узимајући у обзир личну сигурност учесника, извршни организатори су два дана пред  одржавање скупа, одлучили да се исти одржи у Клубу ИТ Пожаревац, те да се број учесника на  сесији ограничи на око 15, а што је на дан одржавања скупа испоштовано. 

Генерални покровитељ саветовања, као и претходних година, био је Град Пожаревац.  Скуп је окупио стручњаке и представнике организација које се баве овом тематиком, а циљ  је био – оспособљавање за препознавања стања техничких система у условима ограничених  информација. Применом метода и средстава техничке дијагностике, могуће је остварити  значајне економске ефекте и снижење експлоатационих трошкова кроз правовремено откривање  могућих узроа отказа компоненти техничког система. 

Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру три пленарна предавања и  пет предавања по позиву, при чему су аутори седам радова, и то:: Зоран Ћургуз, Стефан  Крстић, Никола Крстић, Божидар Крстић – Дијагностика дизел мотора ; Новица  Јевтић,Томислав Петров, Дејан Спасић, Живослав Адамовић –Аксијално клипне пумпе  варијабилног протока DENISON GOLDCUP SERIJE P6 I P7D, Дијагностика и ремонт са  упутством Зоран Стевић, Илија Радовановић – Дијагностика стања обновљивих извора  енергије применом нових технологиј а; Дејан Спасић, Живослав Адамовић, Горан Јованов –  Санација прслина заваривањем на магистрали цевовода, телу засуна и телу вентила  цевовода високе пећи насталих услед вибрација и температурних промена у железари  Смедерево ; Владимир Мартиновић, Рајко Спасојевић, Бојан Шекуларац, Наташа Митић –  Праћење стања машина са великим ударима у раду мерењем вибрација Дејан Спасић,  Новица Јевтић, Љубиша Јоксимовић – Санација прслина заваривањем на цевоводу за  напајање котла погона енергане у железари Смедерево Војислав Крстић, Зоран Ћургуз,  Никола Крстић, Божидар Крстић – Анализа узрока појаве отказа аутодизалице , своје радове директно презентовали на саветовању. Рад аутора: Ненад Савић, Томислав Петров – Формирање програма одржавања и његов утицај на повишење нивоа поузданости електрана, присутнима је презентован у форми приказа слајдова ПТТ презентације. Дискусија се одвијала након излагања сваког рада.

Зборник радова 

Приказ радова   

Галерија слика   

Извештај са Саветовања "Нови материјали и могућности њихове примене" 

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Академијом техничких струковних студија Београд – Примењене инжењерске науке Пожаревац, 12. новембра 2021.године, у Клубу инжењера и техничара Пожаревац, одржано је саветовање на тему '' Нови материјали и могућности њихове примене''. Према објављеном програму саветовања било је предвиђено да скуп буде одржан у Амфитеатру ПИН Пожаревац. Међутим, због тренутне ситуције са COVID 19 и узимајући у обзир личну сигурност учесника, организатори су два дана пред одржавање скупа, одлучили да се исти одржи у Клубу ИТ Пожаревац, те да се број учесника на сесији ограничи на око максимално 15, а што је на дан одржавања скупа испоштовано.
Генерални покровитељ саветовања био је Град Пожаревац. 
Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру седам усмених саопштења, при чему су аутори четири рада: Стеван Максимовић, Зоран Васић, Катарина Максимовић, Ивана Васовић-Максимовић, Мирко Максимовић – Анализа чврстоће вертикалних репних површина беспилотне летилице од композитних материјала, Александра Јелић, Милан Травица, Вукашин Угриновић, Марина Стаменовић и Славиша Путић – Испитивање затезних својстава угљеник-епокси композитног материјала помоћу методе корелације дигиталних слика, Александра Патарић, Марија Михаиловић – Карактеристике алуминијумских отковака добијених од легуре ливене у електромагнетном пољу, Мирољуб Трифуновић, Новица Грујић, Бранислав Недељковић – Триболошка и механичка својства композита са матрицом на бази легуре бакар-цинк, своје радове директно презентовали на саветовању. Радови аутора: Марина Ашкрабић, Драгица Јефтић – Физичко-механичка својства кречних малтера са додатком природног зеолита, Зоран Карастојковић, Радиша Перић, Милеса Срећковић – Примена ласера за наваривање и каљење алатних челика, Сузана Полић, Радиша Перић, Милеса Срећковић, Зоран Карастојковић - Старо златарство у часопису ''Уметнички преглед'' Музеја кнеза Павла (1937-1941), присутнима су приказани у форми ПТТ презентација уз додатне коментаре чланова председништва саветовања и секретара организационог одбора. Дискусија се одвијала након излагања сваког рада.
Сви саопштени радови и презентације, изазвали су дужну пажњу, јер су са различитих аспеката осветљавали предметну област.
  Детаљан извештај                Презентације  

Зборник радова                  Галерија слика

Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене" 

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Академије техничких струковних студија Београд Примењене инжењерске науке Пожаревац, у Пожаревцу ће 12. новембра 2021. године бити организовано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене".

На Саветовању ће бити изнете компаративне предности нових материјала у односу на класичне материјале (метал., керамика, пластика) са становишта постизања оптималних својстава, економичности израде и могућности њихове практичне примене. У Зборнику радова специјализовани стручњаци су представили теме које репрезентују област савремених материјала који се могу самостално или у комбинацији са другим материјалима применити у модерним технологијама и конструкцијама.

Саветовање се одржава у амфитеатру ПИН Пожаревац, Немањина бр. 2 са почетком у 11 и 30 часова.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Друштву ХТМ Пожаревац тел 012/543-485, 060/555-7816 или на мејл  drustvo.htm.po@gmail.com

Друго обавештење

Извештај са Саветовања
"Eнергетска ефикасност и обновљиви извори енергије"

Савез друштава инжењера и тeхничара града Пожаревца (СДИТ Пожаревац) у сарадњи са Инжењерском комором Србије – Регионални центар Пожаревац, организовао је Саветовање под називом ''Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије''. Саветовање је одржано 20. октобра 2021. године са почетком у 12 часова, у Малој сали Центра за културу Пожаревац.

Генерални покровитељ саветовања, био је Град Пожаревац, коме је СДИТ Пожаревац такође захвалан, што му је помогао у стварању услова за реализацију.

Саветовање је реализовано према утврђеном програму у оквиру три пленарна предавања, једног уводног предавања и два предавања по позиву, при чему су четири предавача: Миле Шиљак – Опсервација постојеће стамбене зграде у сврху унапређења енергетске ефикасности, Зоран Стевић – Примена нових технологија у дијагностици стања обновљивих извора енергије, Мирјана Павић - Соларна енергија – од идеје до практичне
примене и Драгиша Обрадовић – Друштвено - економске користи енергије ветра, своје радове директно презентовали на саветовању, док су радови предавача Жељка Деспотовића – Реконструкција и повећање енергетске ефикасности електро-хидрауличког погона стреле копача на допреми угља на термоелектрани ,,Никола Тесла'' – Б и Димензионисање соларног напајања алармне станице у систему за осматрање, обавештавање и узбуњивање (ООИУ)

Након презентације радова и дискусије, са саветовања ЕЕ и ОИЕ су проистекли следећи ЗАКЉУЧЦИ

  • Поред напред наведеног, један од главних циљева скупа је едукација из ове области и подстицање стручњака и грађана на унапређењу ЕЕ, као и на коришћењу ресурса из области ОИЕ и у наредном периоду, ради постизања општег добра у нашој земљи и окружењу;
  • Једна од светлијих тачака овог скупа је и присуствовање на саветовању неколико ученика и професора из Пољопривредне школе са домом ученика ''Соња Маринковић'' Пожаревац;

Детаљан извештај  

Зборник радова  

Галерија слика

Презентације  

 

Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви избвори енергије"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара Пожаревца и Инжењерске коморе Србије-Регионални центар Пожаревац, 20. октобра 2021. године биће одржано Саветовање "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије".

Организовање Саветовања има за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју. 

Саветовање се одржава у Центру за културу Пожаревац с почетком у 12 часова.

Све инфомације везано за Саветовање могу се добити у СДИТ Пожаревац на тел: 012/543-485, 060/555-7816, 064/230-3231 drustvo.htm.po@gmail.com 

Друго обавештење    

Скупови који ће у организацији СДИТ Пожаревац
бити одржани до краја 2020. године

Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са својим друштвима и другим субјектима са којима има вишегодишњу сарадњу, планирао је да у 2020. години организује више националних стручних скупова по позиву, под следећим називима:

 ''Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије''

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: Обновљиви извори енергије - соларни (колектори, фотонапонске ћелије и др); био маса (постројења за брикетирање биљних остатака и др.);  мале хидроелектране до 1 мегавата - предности и недостаци од изградње МХЕ; топлотне пумпе за загревање/хлађење, и др. Уштеда енергије, кроз уградњу: столарије (побољшање енергетске ефикасности), изолационих материјала и штедљиве расвете.

 ''Савремене методе техничке дијагностике''

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: Савремени трендови развоја система техничке дијагностике; примена метода техничке дијагностике код нас (примери добре праксе); праћење термичког стања; анализа продуката хабања у уљу за подмазивање; мерење и анализа вибрација; поступци откривања узрока отказа техничких система (примери).

 ''Нови материјaли и могућности њихове примене''

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: Грађа и особине делова од композита и нанокомпозитних материјала; поступци производње делова од композита и нанокомпозитних материjaла; актуелни трендови примене нових материјала у модерним технологијама и конструкцијама; примена композитних материјала у грађевинарству.

 ''Улога рециклаже у управљању отпадом''

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: Најважнији принципи у управљању комуналним отпадом и ефекти њихове примене; улога рециклаже у савременом приступу управљања комуналним oтпадом; уређење организовања управљања индустријским отпадом; израда регионалног плана за управљање отпадом на територији Браничевског округа.

Поводом напред наведених саветовања биће штампани зборници радова под истоименим називима. До сада је приспело око четрдесет радова по позиву, у просеку, десетак радова за сваки од наведених стручних скупова. Организовање скупова биће прилагођено условима новонастале ситуације.

Одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У Пожаревцу је у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца, Високе техничке школе у Пожаревцу и ИКС Регионалног центра Пожаревац, у петак 13. децембра 2019. године, одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Генерални покровитељ саветовања, као и претходних година, био је Град Пожаревац.
Скуп је окупио стручњаке и представнике организација које се баве овом тематиком, а циљ је био – оспособљавање за препознавања стања техничких система у условима ограничених информација. Применом савремених метода техничке дијагностике могу се открити и спречити потенцијални откази техничких система, при чему закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за унапређење концепције њиховог одржавања.

Извештај 

Зборник радова  

Галерија слика  

Одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац, Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, и Високе техничке школе Пожаревац, у Пожаревцу је у четртак 28. новембра 2019. године одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене".

Учесници су на Саветовању били у прилици да чују које су компаративне предности нових материјала у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних својстава, економичности израде и могућности њихове практичне примене. Радовима аутора који су представљени у зборнику радова, обухваћене су тематске области које се односе на композитне материјале, на могућност примене видног-натур бетона у функцији његових својстава, текстилне материјале и различите друге врсте нових материјала који се могу самостално или у комбинацији са другим материјалима применити у модерним технологијама и конструкцијама .

Извештај

Зборник радова  

Галерија слика  

Одржан Седми сајам енергетске ефикасности

 У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца у Пожаревцу је 25. октобра 2019. године одржан Седми сајам енергетске ефикасности. 

Организовање Сајма имало је за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју. 

Сајам је организован уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Извештај са Сајма 

Зборник радова  

Галерија слика  

Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца, Високе техничке школе у Пожаревцу и ИКС Регионалног центра Пожаревац, у петак 13. децембра 2019. године, са почетком у 11 и 30 часова, одржава се Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Oрганизовање једнодневног саветовања има за циљ да окупи стручњаке и организације које се баве овом облашћу у сврху препознавања стања техничких система у условима ограничених информација. Применом савремених метода техничке дијагностике могу се открити и спречити потенцијални откази техничких система, при чему закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за развој и унапређење концепција њиховог одржавања.

Саветовање се одржава у ВТШ Пожаревац, Немањина 2, Пожаревац, у амфитеатру.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у ДОСРОП Пожаревац, телефон: (012) 543 485, моб. (064) 836 1105; (060) 555 7816, е-mail: drustvo.htm.po@gmail.com

Саопштење

Скупови у организацији Удружења инжењера Пиротског округа

У организацији Удружења инжењера Пиротског округа а у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије, ЈП "Водовод и канализација" Пирот и ХЕ Пирот у Пироту ће бити одржана два стручна скупа.

Стручни скуп "Водовод и канализација" се одржава 29. новембра 2019. године са почетком у 12 и 30 часова. Циљ овог стручног скупа је презентација и публиковање резултата научног и стручног рада као вид пружања помоћи инжењерима у научном и стручном усавршавању и перманентном образовању.

За учеснике скупа биће организован обилазак ЈП "Водовод и канализација".

Други стручни скуп под називом "Санација и одржавање објеката" биће одржан 2. децембра 2019. године са почетком у 12 и 30 часова.

Саопштење са програмом Водовод и канализација

Саопштење са програмом Санација и одржавање објеката  

Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"     

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац, Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, и Високе техничке школе Пожаревац, у Пожаревцу ће у четртак 28. новембра 2019. године бити одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене".

Ове године, на Саветовању учесници ће бити у прилици да чују које су компаративне предности нових материјала у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних својстава, економичности израде и могућности њихове практичне примене. Радовима аутора који су представљени у зборнику радова, обухваћене су тематске области које се односе на композитне материјале, на могућност примене видног-натур бетона у функцији његових својстава, текстилне материјале и различите друге врсте нових материјала који се могу самостално или у комбинацији са другим материјалима применити у модерним технологијама и конструкцијама .

Саветовање се одржава у амфитеатру Високе техничке школе са почетком у 13 и 30 часова.

Друго саопштење са Програмом  

 Седми сајам енергетске ефикасности

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца у Пожаревцу ће 25. октобра 2019. године бити одржан Седми сајам енергетске ефикасности. 

Организовање Сајма има за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју. 

Сајам се организује уз подршку Инжењерске коморе Србије и одржава у Центру за културу Пожаревца, са почетком у 11 часовa.

Све информацијe везано за Сајам могу се добити у СДИТ Пoжаревац на тел: 012/543-485, 060/555-7816, 064/230-3231 drustvo.htm.po@gmail.com 

Програм Сајма

Одржана презентација на тему
" Висококвалитетна опрема и алати за примену у индустрији"

Поводом 40 година свог постојања СДИТ Пожаревац је организовао презентацију на тему "Висококвалитетна опрема и алати за примену у индустрији". Презентација је одржана 19. септембра 2019. године у Пожаревцу, у Клубу инжењера и техничара, Вељка Дугошевића 14.

Реализатор презентације била је фирма MERKUR-SV d.o.o. из Београда, која је званични заступник немачке фирме Alkitronic и америчке фирме Snap-on.

Кључни циљ организовања презентације био је упознавање са најновијом генерацијом високофункционалних алата за примену у различитим гранама индустрије, а које већ дужи низ година производе фирме Alkitronic и Snap-on.

Програм презентације је обухватио разгледање опреме и алата за примену у индустрији и директно упознавање са њиховим функционалним и техничким карактеристикама.

Представљени су:
Опрема и алати из производног програма немачке фирме Аlkitronic:

  • Високопрофесионални алат (акумулаторски, електрични, пнеуматски, хидраулични) за ветропаркове, хидроцентрале, руднике, нафтну, грађевинску, прехрамбену индустрију...

Опрема и алати из производног програма америчке фирме Snap-on:

Презентацији су присуствовали заинтересовани стручњаци из више организација и установа: ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац – Термоелектране Костолац А и Б, Површински коп Дрмно,Хидроелектране Ђердап, Института ''Михајло Пупин'' Београд, ВТШСС Пожаревац, Градске управе Града Пожаревца, СДИТ Пожаревац, и из других организација

На крају презентације oдржана је дискусија и постављен је велики број питања, из предметне бласти. Презентатори из MERKUR-SV, су одговарали на сва постављена питања и при томе аводили бројне примере добре праксе у овој области.

Детаљан извештај
Галерија слика  

Стручни скуп "Градитељско наслеђе"

У организацији Удружења инжењера Пиротског округа у Пироту ће 31. маја 2019. године бити одржан Стручни скуп "Градитељско наслеђе".

Програм Скупа

13.00 - 13.15  “Инжењерство и техника у Србији 1878-2018" 

Уводна реч: Златомир Јовановић, дипл.инж.грађ.

13.15 - 14.00   “Живот и дело академика Бранка Жежеља“

Предавач: проф. емеритус др Радомир Фолић дипл.инж.грађ.

14.00 - 14.30  “Вредновање градитељског наслеђа после интервенција новим материјалима и технологијама ”

Предавач: проф. др Нађа Фолић - Куртовић дипл.инж.арх.

14.30 - 15.30  Ручак

18.00 - 19.00  Отварање изложбе “Златна архитектура Пирота“     

Излагач др Мирко Станимировић дипл.инж.арх. 

Скуп се одржава у малој сали Ресторана "Газела" са почетком у 13 часова.

Све информације везано за Скуп могу се добити на тел. 010/311-720 zlatkopirot@gmail.com   

Oдржан Стручни скуп "Фиторемедијација - унапређење животне средине" у Пожаревцу

Друштво инжењера и техничара шумарске струке града Пожаревца и Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија Пожаревац, 24. априла 2019. године у амфитеатру ВТШСС Пожаревац, организовали су стручни скуп под називом ''Фиторемедијација – унапређење животне средине''.

Предавач и медијатор стручног скупа: др Андреј Пилиповић, дипл. инж. шумарства, научни сарадник на Институту за низијско шумарство и животну средину Универзитета у Новом Саду.

Скупу су присуствовали представници из ЈП Србија шуме Пожаревац, ЈКП Водовод и канализација Пожаревац, Шумског газдинства Кучево, ресора заштите животне средине из Градске управе, Пољопривредне школе Соња Маринковић Пожаревац (смер хортикултура), ВТШСС Пожаревац, Еколошког друштва ''Пријатељи Чачалице'' Пожаревац, СДИТ Пожаревац, Друштва ИТ шумарске струке и др

Детаљан извештај

Галерија слика     

Одржана Трибина"Нумеричко моделирање процеса постављања стента у коронарним артеријама"

У организацији Друштва инжењера и техничара Крагујевца, а у сарадњи са Факултетом инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 24. априла 2019. године одржана је Трибина "Нумеричко моделирање процеса постављања стента у коронарним артеријама".

Уводничар на Трибини био је проф. др Велибор Исаиловић, дипл.инж.маш. 

У оквиру Трибине презентовани су резултати међународног пројекта, у чијој реализацији су учествовали стручњаци запослени на Факултету инжењерских наука.

Трибина је била веома посећена и значајно је допринела упознавању домаће стручне јавности са резултатима најновијих истраживања.  

Реализована је и оквиру активности предвиђених Годишњим планом рада ДИТ Крагујевац. 

Галерија слика    

Конференција "Савремена грађевинска пракса 2019"

Департман за грађевинарство и геодезију, Факултета техничких наука из Новог Сада у сарадњи са Друштвом грађевинских инжењера Новог Сада и ове године организује традиционалну Конференцију "Савремена грађевинска  пракса 2019". Конференција се одржава 6 и 7. јуна 2019. године на Андревљу (Фрушка Гора), у Центру за привредно-технолошки развој Војводине  "CePTOR". 

Као и претходних година, и ове године Програмски и Организациони одбор су се потрудили да теме буду  интересантне, а аутори су еминентни стручњаци из земље, региона и иностранства, који ће презентовати своје резултате истраживања, као и значајне градитељске захвате. 

Програм конференције обухвата следеће тематске области: Екпериментална и теоријска анализа конструкција, савремени грађевински материјали, процена стања, санација и одржавање конструкција, пројектовање и извођење мостова, асеизмичко пројектовање конструкција и одрживи развој у грађевинарству. 

На конференцији поред саопштења и пратећих дискусија оџаће се и округли сто - Workshop   ʺМесто циркуларне економије  у савременом грађевинарствуʺ. 

Циљ скупа је упознавање шире јавности са новим правилима, материјалима и актуелним проблемима у области грађевинарства. 

Прва информација

Одржан "Технички дан у Пожаревцу"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије у Пожаревцу је 12. априла 2019. године одржан стручни скуп "Технички дан у Пожаревцу".

Суорганизатори догађаја били су Друштво одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Висока техничка школа струковних студија Пожаревац.

У оквиру скупа одржана су два предавања: ОПШТЕ О ТОПЛОТНОЈ ПУМПИ, др Милован Живковић, дипл. инж. маш, Cappoto Build, Београд и ТОПЛОТНА ПУМПА – ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ, Бранислав Џинић, дипл. инж. маш, МПГ – КГХ, Београд

Модератор скупа био је др Милован Живковић, потпредседник СМЕИТС-а, БЕОГРАД

Скуп је одржан у амфитеатру ВТШСС Пожаревац. 

Извештај са скупа

Галерија слика    

Одржан Стручни скуп из области пољопривреде

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Друштва инжењера и техничара пољопривредне струке града Пожаревца, у Пожаревцу jе 22. марта 2019. године одржан стручни скуп из области пољопривреде.

Покровитељ скупа био је град Пожаревац, а суорганизатори Висока техничка школа струковних студија Пожаревац и Пољопривредна школа са Домом ученика "Соња Маринковић" из Пожаревца. 

Скуп је одржан поводом 150 година постојања Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије и 40 година Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца.

У оквиру скупа одржана су следећа предавања:

"Ђорђе Радић први Србин који је стекао докторат из пољопривереде" - Мирјана Савић, виши кустос-историчар, Народни музеј Краљево и 

"Пољопривреда Србије у процесу ка Европској унији" - Милан Простран, Привредна комора Србије

Скуп је одржан у  амфитеатру Високе техничке школе струковних студија.

Извештај

Галерија слика    

Стручни скуп "Градитељство и Пирот"

У организацији Удружења инжењера Пиротског округа 25. фебруара 2019. године биће одржан Стручни скуп "Градитељство и Пирот".

Скуп ће бити одржан након одржавања Годишње скупштине Удружења, на којој ће бити усвојен Извештај о раду Удружења у 2018. години, као и План рада за 2019. годину.

У оквиру скупа биће одржана следећа предавања:

Уводно предавање: "Археолошка топографија Пирота", предавач Предраг Пејић, кустос археолог из Музеја Понишавља Пирот.

Предавање "Ко је одговоран за лик Пирота" предавач др Марко Станимировић, дипл.инж.арх. 

За даље информације можете се обратити на тел 063/421-451.  

Одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничарa Града Пожаревца и Друштва одржавалаца средстава рада, а у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија Пожаревац, 17. децембра 2018. године у ВТШСС Пожаревац одржано је Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Генерални покровитељ Саветовања, као и претходних година, био је Град Пожаревац. Скуп је окупио стручњаке и представнике организација које се баве овом тематиком, а циљ је био – оспособљавање за препознавања стања техничких система у условима ограничених информација. Потенцијални откази техничких система могу се открити и спречити применом савремених метода техничке дијагностике, при чему закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за унапређење концепције њиховог одржавања.

Саветовање је отворио Милутин Станковић, председник СДИТ-а Града Пожаревца. На почетку скупа, поводом обележавања јубилеја 150 година СИТС-а заслужним појединцима, фирмама и организацијама додељене су повеље и захвалнице. Повеље су уручене Јавном предузећу ЕПС – Огранку ''ТЕ-КО Костолац'', ''Електроисток инжењеринг'' – у ДОО Београд, ''Микроконтрол'' – у ДОО Београд, Милутину Станковићу, председнику СДИТ-а, Мирољубу Трифуновићу, секретару СДИТ-а и проф. др Владану Ђулаковићу, директору ВТШСС Пожаревац.

Захвалнице су додељене Институту за рударство и металургију Бор, Елносу ДОО Београд, Енерготехни Јужна Бачка ДОО, Нови Сад, Оптикусу ДОО Београд, Институту ''Михајло Пупин'' – аутоматика ДОО, Флуидотехници ДОО Врњачка Бања, Минел динаму ДОО Београд, Саобраћајном институту ЦИП и Енергопројекту ''Ентел'' Београд.

На Саветовању су поднета предавања: о испитивању лансирне решетке за монтажу армирано бетонских преднапрегнутих носача, о утицају примене дијагностичких система у возилима на њихове експлоатационо – техничке карактеристике, о аксијално клипним пумпама – дијагностици, као и о аутоматизованим дијагностичким системима заснованим на вибродијагностици. Неке од тема односиле су се на процену мерне несигурности при ултразвучном испитивању челичних материјала  на савремени концепт вибродијагностике ротационих машина на вибрацију у дијагностици као и на принцип рада дијагностичких уређаја за возила али и на пумпе – конструкцију, дијагностике и одржавања.

Поводом Саветовања издат је прикладан зборник радова у штампаном и електронском облику.

Детаљан Извештај

Галерија слика      

Зборник радова     

 Одржана презентација "Колективна заштитна опрема"

Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца, 14. децембра 2018. године у Клубу инжењера и техничара Пожаревац, организовао је стручну презентацију на тему ''Колективна заштитна опрема'' са две подтеме: Колективна заштита на раду и Опрема за монтажу средње напонских каблова.  

Реализатор презентације je ELMAS SYSTEM Београд. Презентацији су присуствовали заинтересовани стручњаци из више организација и установа: ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац – Термоелектране Костолац А и Б, Површински коп Дрмно, ВТШСС Пожаревац, Градске управе Града Пожаревца, Телекома, СДИТ Пожаревац, и из других организација. Презентатор теме ''Колективна заштитна опрема'' био је представник фирме Елмас систем Београд gг-дин Драган Стевановић.

На презентацији се говорило о колективној заштитној опреми и то:

1. Индикатори напона. Разлике између S и L категорије. Утицај суседног електричног поља на рад индикатора; Начин рада индикатора у зависности којој групи припадају; Двопoлни индикатори, компаратори фаза за напонске нивое 400kV без физичке повезаности глава индикатора; Нисконапонски индикатори 1000В AC/ 1500V DC са следећим функцијама: Тестирање напона и поларитета, Тестирање редоследа фазе, Тест отпора и континуитета, функцијом индикатора обртног поља, са функцијом теста оптерећења 17W;

2. Опрема за уземљење и кратко спајање. Опрема Уземљење и кратко спајање у постројењима називног напона 0,4-35kV; Опрема Уземљење и кратко спајање извода са осигурачима. Мини клеме које се користе за уземљење су потпуно изоловане не постоји могућност додира напона

3. Кабловски држачи. Утицај кратког споја на каблове; Значај кабловских држача на кабловским трасама као и у постројењима.

4.  Опрема за спасавање, значај потпуне телесне упреге.  Опрема за извлачење, спуштање повређеног после пада са стубова. Уређај за спасавање и радно позиционирање са три погона која у знатаној мери олакшава подизање и спуштање повређених.

Представљена тема, изазвалa је дужну пажњу, јер је била веома занимљива и везана за примере добре праксе, а што је у дискусији и констатовано. 

Извештај

Галерија слика   

Одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, у Пожаревцу је 19. новембра одржано Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене".   

Генерални покровитељ Саветовања, као и претходних година, био је Град Пожаревац.  У уводној речи, председник Друштва ХТМ Мирољуб Трифуновић је, између осталог, истакао да Друштво ХТМ организовањем седмог традиционалног саветовања из области савремених материјала, настоји, да очува континуитет успешног рада. 

Председник Организационог одбора Саветовања др Радиша Перић обратио се ауторима  радова и истакао да Друштво ХТМ, као и претходних година, организује Саветовање ''Нови материјали и могућности њихове примене'', посебно значајно ове године, када СИТС обележава 150 година свога постојања и рада. 

На Саветовању се говорило о компаративним предностима композитних материјала у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних особина, економичности израде и могућности примене у модерним технологијама и конструкцијама. Предавачи су били истакнути професори и стручњаци са Војнотехничког института, Технолошко – металуршког факултета, Грађевинског факултета, ВССС Београдска политехника, Ремонтног завода „Мома Станојловић“, Градске управе града, Београда, ЈКП Водовод и канализација Београд, Лола Институт Београд и других научно – истраживачких институција из Београда, као и аутор рада из фирме ПЕРИЋ&ПЕРИЋ д.о.о из Пожаревца.

Извештај са Саветовања

Галерија слика            

Одржана презентација "Енергетски ефикасне светиљке"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца 9. новембра 2018. године у Клубу инжењера и техничара Пожаревац одржана је стручна презентација на тему "Енергетски ефикасне светиљке".

Реализатор презентације је била фирма ЕЛМАТ Електроматеријал Београд.

Презентацији су присуствовали заинтересовани стручњаци из више организација и установа ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац – Термоелектране Костолац А и Б, Површински коп Дрмно, Хидроелектране Ђердап, ВТШСС Пожаревац, Градске управе Града Пожаревца, СДИТ Пожаревац, ДОСРОП Пожаревац и из других организација.

Презентатори теме ''Енергетски ефикасне светиљке'' били су компетентни предеставници фирме Електроматеријал - Саша АРСОВ и Горан ГОЛУБОВИЋ. Они су представили програм европских произвођача у овој области и омогућили присутнима увид у предметне узорке.

У току презентације, тежиште излагања било је усмерено на представљање LED светиљки коју чине више диода упакованих у једну светиљку а које раде на принципу појаве електролуминисценције. Представљене су разне врсте и модели LED светиљки ОСРАМ и истакнуте њихове кључне предности: веома мала потрошња енергије; изузетно дуг животни век; робустне су и отпорне на вибрације; немају УВ и ИР зрачења у светлосном снопу; немају време загревања; лако се могу монтирати уместо обичних класичних сијалица; и на ниским температурама раде добро, и др.

Презентатори Саша Арсов и Горан Голубовић, посебно су потенцирали улогу енергетске ефикасности у осветљењу и при томе истакли да осветљење објеката значајно учествује у укупној потрошњи електричне енергије, а самим тим и емисију штетних гасова који изазивају ефекат стаклене баште. 

Детаљан Извештај 

Галерија слика    

Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца у Пожаревцу ће у понедељак 17. децембра 2018. године бити одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Саветовање има за циљ да окупи стручњаке и организације које се баве овом облашћу у сврху препознавања стања техничких система у условима ограничених информација. Применом савремених метода техничке дијагностике когу се открити и спречити потенцијални откази техничких система, при чему закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за развој и унапређење концепција њиховог одржавања.

Саветовање се одржава у Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу са почетком у 12:30 часова.

Све информације везано за Савртовање могу се добити у Друштву одржавалаца средстава рада града Пожаревца, 012/543-485, 064/836-1105, 060/555-7816, drustvo.htm.po@gmail.com 

Саопштење са Програмом    

Плакат 

Семинар "Увод у права интелектуалне својине и основе патентне заштите"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Друштва ИТ електро, машинске, организације рада и саобраћајне струке града Пожаревца у Пожаревцу је 30. новембра 2018. године одржан Семинар "Увод у права интелектуалне својине и основе патентне заштите".

Реализатор Семинара био је Завод за интелектуалну својину Републике Србије. Предавање је одржао г-дин Саша Здравковић, самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику у оквиру Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

Предавање је обухватило следећу проблематику:

Извештај са Семинара

Галерија слика    

Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"

Друштво хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца организују Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене".

Саветовање ће бити одржано 19. новембра 2018. године са почетком у 12:30 часова у Високој техничкој школи струковних студија  Пожаревац.

Учесници Саветовања ће бити у прилици да чују које су компаративне предности нових материјала у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних свостава, економичности израде и могућности њихове практичне примене. 

Радовима аутора, који су представљени у Зборнику радова, обухваћене су тематске области које се односе на композитне материјале, нанокомпозите, микроармиране композите типа малтера и бетона, текстилне материјале и различите друге врсте нових материјала који се могу самостално или у комбинацији са другим материјалима применити у модерним технологијама и конструкцијама.

Све инфоирмације везано за Саветовање могу се добити у Друштву ХТМ Пожаревац тел 012/543-485, 060/555-7816 drustvo.htm.po@gmail.com 

Друго обавештење са Програмом Саветовања      

6. Сајам енергетске ефикасности
Обновљиви извори енергије

У Пожаревцу је у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, 31. октобра 2018. године, са почетком у 11 часова, одржан 6. Сајам енергетске ефикасности, Обновљиви извори енергије.

Сајам је ове године одржан у оквиру обележавања великог јубилеја 150 година СИТС. 

Организација Сајма имала је за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју. Сајам је реализован саопштењем радова објављених у Зборнику радова, саопштењем пријављених презентација и кроз дискусију.

У оквиру Сајма одржано је Саветовање "Обновљиви извори енергије и уштеда енергије" коме је присуствовало 100 учесника из више места Браничевског округа.

У уводној речи председник Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Милутин Станковић, у име организатора Сајма, поздравио је све присутне и захвалио се ауторима радова, као и представницима организација који су донели опрему и делове опреме из области ОИЕ и уштеде енергије и поставили на излагачки плато. Он је истакао да се многи стручњаци баве овом проблематиком, која је јако интересантна и у жижи интересовања већ дужи временски период.

У име локалне самоуправе, присутне је поздравио Бојан Илић, председник Скупштине града, који је овом приликом најавио изградњу ветропарка на подручју Градске општине Костолац наредне године. Он сматра да се на овоме не треба зауставити, већ се морају увидети и други правци и методе обновљивих извора енергије који утичу на заштиту животне средине. Као последица њиховог коришћења јављају се климатске промене које негативно утичу на животну средину. 

Председник Савеза инжењера и техничара Србије, др Игор Марић, обративши се присутнима на скупу, истакао је да је Савез инжењера и техничара Србије основан пре 150 година, тачније 1868. године. Он је указао на то да је ова организација веома важна за функционисање једног друштва. По његовим речима, дигитална трансформација је нешто што ће утицати на промену наше културе, друштва, навика. Развој и примена нових технологија засигурно ће се одразити на развој будућих друштава и енергетске ефикасности. 

Након презентације радова донети су следећи

ЗАКЉУЧЦИ

Фирме излагачи су изложити и представили своје експонате на платоу и у холу Центра за културу Пожаревац, где је Сајам и одржан.

Детаљан Извештај      

Галерија слика   

Зборник радова са 6 Сајма енергетске ефикасности   

Одржана трибина "Анализа оснивања шума, четинара и лишћара старости 40 година на неплодним земљиштима"

Друштво инжењера и техничара шумарске струке града Пожаревца (ДИТ-Ш) организовало је у  сарадњи са Јавним предузећем Србијашуме - Шумска управа Пожаревац трибину на тему ''АНАЛИЗА ОСНИВАЊА ШУМА, ЧЕТИНАРА И ЛИШЋАРА СТАРОСТИ 40 ГОДИНА НА НЕПЛОДНИМ ЗЕМЉИШТИМА".

Трибина је одржана 28.09.2018. године на пропланцима изнас села Рам, у рејону званом  „Горица“ поводом дана шума и у оквиру обележавања великог јубилеја 150 година СИТС а уз подршку СДИТ Пожаревац чије је друштво ИТ шумарске струке једна од чланица.  

Циљ организовања овог стручног скупа на локалитету ''Горица'' изнад села Рам у општини Велико Градиште, био је да се стручњаци из области шумарске струке на лицу места увере на који начин и са којим средствима је извршено пошумљавања пре 40 година на неплодном земљишту, да сагледају какво је садашње стање подигнутих шумских култура, као и њихова заштитна улога и економски значај. 

Заједнички ЗАКЉУЧАК ове трибине јесте да се шумске културе могу подизати и на неплодном земљишту, али да се због промене климатских услова подизање ових куптура успешно може обавити само уз помоћ савремених метода и средстава ( хидрогелови,  зеолит и контролисана употреба заштитних фолија), као и уз консултацију ширих стручних кругова (института, факултета, високих и средњих стручних школа).

У смислу напред поменутог, организатори и учесници трибине сматрају да овај  скуп убудуће треба да се настави, и да се одржава сваке године.

Извештај 

Галерија слика          

Одржано Саветовање "Особине цемента у неким производима од бетона"

У Пироту је, у четвртак 31.05.2018. године одржано Саветовање инжењера Пиротског округа. Тема Саветовања је била "ОСОБИНЕ ЦЕМЕНТА У НЕКИМ ПРОИЗВОДИМА ОД БЕТОНА" 

У уводном излагању Председник удружења Златко Јовановић присутне је обавестио о остваривању плана едукације инжењера за 2018 годину и наредним догађајима.

На овом Саветовању обрађене су  следеће теме:

1. Посебна својства бетона

Предавач:  Редовни професор др Зоран Грдић, шеф Лабораторије за грађевинске материјале Института за грађевинарство и архитектуру Грађевинско - архитектонског факултета у Нишу 

2. Предности бетонских префабрикованих елемената у партерном уређењу урбаних простора 

Предавач: Снежана Милић, ПД “Транскоп еxпорт –импорт”  д.о.о. Параћин  


Одржано Саветовање "Оцена стања, санација и одржавање грађевинских објеката"

У Пироту, је од 10 до 12. маја 2018. године одржано Саветовање  под називом "Оцена стања, санација и одржавање грађевинских објеката"  у организацији Удружења инжењера Пиротског округа.

Саветовање су отворили председник Удружења инжењера Пиротског округа г-дин Златко Јовановић и председник Савеза грађевинских инжењера Србије емеритус проф. др Радомир Фолић. Саветовању су присуствовали и представник Градске управе г-дин Нинослав Ћирић и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије проф. др. Часлав Лачњевац.     

У раду Саветовања учествовали су инжењери Пиротског округа. На Саветовању је председник Савеза грађевинских инжењера Србије уручио у име Савеза и  Удружења инжењера Пиротског округа инжењерима из Пирота Спасић Милораду и Момчилу Ристићу и Привредном друштву „Златко Јовановић“ Захвалнице за њихов досадашњи рад у грађевинарству, а поводом обележавања 150 година Савеза инжењера и техничара Србије. 

Запажена предавања на Саветовању су поред већ наведених учесника имали проф. др. Нађа Куртовић Фолић, др Слободан Ранковић и  др Мирко Станимировић. О примени композитних материјала у грађевинарству  говорили су стручњаци из фирме МАПЕИ.

Саветовање је допринело упознавању, присутних инжењера Пиротског округа, са начином израде Елабората о прегледу и оцени стања конструкције и са дометима оствареним на подручју санирања грађевинских објеката применом савремених материјала и санационих поступака. 

Након два радна дана, трећег дана учесници на Саветовању обишли су објекте ХЕ Пирот и упознали се са радом, производњом и одржавањем Машинске и Командне зграде. 

 Галерија слика

Конференција "Савремена грађевинска пракса 2018"

У организацији Друштва грађевинских инжењера Новог Сада и Департмана за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, а у сарадњи са Interreg-IPA CBC из Хрватске, 31. маја и 01. јуна 2018. године биће одржана Конференција "Савремена грађевинска пракса 2018".   

Програм Конференције обухвата следеће тематске области: зелена градња, геотехнички истраживачки радови, приказ грађења изузетних објеката, екпериментална и теоријска анализа конструкција, сеизмичка анализа конструкција, процена стања и санација грађевинских објеката, савремени материјали у грађевинарству, управљање ризиком од катастрофалних догађаја и управљање пројектима и грађењем.

На Конференцији ће се, поред саопштења и пратећих дискусија, одржати и Округли сто са темом “Пољопривредни отпад – изазови и пословне могућности”.        

Циљ Конференције је упознавање шире јавности са новим правилима, материјалима и актуелним проблемима у области грађевинарства.

Конференција ће бити одржана Центру за привредно технолошки развој Војводине Андревље "CePTOR"

Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 063/775-4387, 021/459-347, технички секретар Конференције г-ђа Александра Дмитровић alejandra@uns.ac.rs

Прва информација      

Серија предавања "Виртуелне изложбе-градови Европе"

Друштво архитеката Ниша позива Вас да присуствујете серији предавања под називом "Виртуелне изложбе - Градови Европе" аутора Миомира Живковића и Зорана Чемерикића, у просторији Галерије Друштва архитеката града Ниша.

Изложбе су у виду путописне репортаже и свака изложба обухвата више целина градова. Уз сваку изложбу презентују се уводни подаци-  историјски, културолошки, затим опажања о градовима, народу, животу, наслеђу, а посебан акценат биће на презентацији архитектуре. Предавања и изложбе ће бити одржане сваког уторка од 19 часова, при чему је отварање серије заказано за уторак, 06. фебруара 2018. године. 

Опширније   

Одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике"

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија Пожаревац, у Пожаревцу је 08.12.2017. годинe одржано пето по реду Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Организовање једнодневног саветовања имало је за циљ да окупи стручњаке и организације које се баве овом облашћу у сврху препознавања стања техничких система у условима ограничених информација. Применом савремених метода техничке дијагностике могу се открити и спречити потенцијални откази техничких система, при чему закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за развој и унапређење концепција. 

Детаљан Извештај са Саветовања    

Зборник радова   

Трибина "Компјутерско моделирање развоја кардиоваскуларних болести"

У организацији Друштва инжењера и техничара Крагујевца, у среду 22. новембра 2017. године биће одржана Трибина "Компјутерско моделирање развоја кардиоваскуларних болести".

Уводничар је проф. др Ненад Филиповић, дипл.инж.маш.

Трибина ће се одржати на I спрату објекта "Б" у Свечаној сали Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, са почетком у 19 часова. 

Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене"

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревца и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија, у Пожаревцу ће 17. новембра 2017. године одржано је Саветовање "Нови материјали и могућности њихове примене".

На Саветовању је било речи о компаративним предностима композитних материјала у односу на класичне материјале (метал, керамика, пластика) са становишта постизања оптималних особина, економичности израде и могућности примене у модерним технологијама и конструкцијама.  Учесници Саветовања ће имати прилику и да се упознају са достигнућима у области истраживања и примене бетона високих чврстоћа на бази композитних структура, као и са добијањем текстилних материјала побољшаних карактеристика.

Саветовање је одржано у Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу са почетком у 11 и 30 часова.

Све информације везано за Саветовање могу се добити у Друштву ХТМ Пожаревац на тел: 012/543-485, 060/555-7816 и 064/230-3231 drustvo.htm.po@gmail.com 

Извештај са Саветовања   

Зборник радова              

Дани архитектуре Ниша

Друштво архитеката Ниша позива све заинтересоване колеге и љубитеље архитектуре да посете традиционалну манифестацију "Дани архитектуре Ниша 2017" у Галерији Друштва архитеката Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина 52.

На манифестацији ће бити приказано пет изложби, праћених уводним предавањима, која за циљ имају да јавности употпуне приказ поставки.

Програм

Уторак 10.10.2017. године     

• ОТВАРАЊЕ ДАНА АРХИТЕКТУРЕ у 19 ч. 

Поздравна реч председника ДАН Б. Ћирића 

• ИЗЛОЖБЕ са БИНЕ (Београдска интернационална недеља архитектуре):   

Гост: Јелена Ивановић Војводић; Отварање изложбе у 19,30 ч. Трајање изложбе 10.10. – 20.10. 

Недеља  15.10.2017. године       

• ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ: „ЛЕСКОВАЦ - ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТОНСКЕ СТИЛОВЕ“ 

Полазак са железничке станице Ниш у 9,24 – железничка станица Лесковац 10,24. Обилазак цркве Св.Тројице и старе цркве Оџаклије, Градске куће, Народног позоришта, Хале сајма, Народног музеја, парка Хисар, палате Сотира Илића, Шоп-Ђокићеве куће...Повратак  железничка станица Лесковац 18,00 – железничка станица Ниш 19,00.      

Уторак  17.10.2017. године        

•ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЈА 39. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ 

Гост – коментатор: кустос изложбе мр Љиљана Милетић Абрамовић, кустос Одсека за архитектуру и в.д. директор МПУ; Почетак презентације у 19,00 ч. 

• ПРОМОЦИЈА БАБ - БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ 

Гости: Марко Стојановић, Татјана Мрђеновић, др Татјана Стратимировић; Почетак промоције у 20,00 ч. 

Субота  21.10.2017. године        

• ИЗЛОЖБА РАДОВА СА 3. ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ АРХИТЕКТУРЕ  У  МИРКОВУ - БУГАРСКА 

Гости: проф. др М. Васов, М. Васић, Љ. Јевремовић, М. Јордановић, гости из  Бугарске; Отварање изложбе у 19,00 ч. Трајање изложбе 21.10. – 28.10. 

Уторак  31.10. 2017. године        

• ИЗЛОЖБА  20. Салон и дани архитектуре Нови Сад     

Гост: Слободан Јовић, председник ДАНС; Отварање изложбе у 19,00 ч. Трајање изложбе 31.10. – 10.11. 

• ПРОМОЦИЈА новог броја „АРХИТЕКТА“ 57-58 и разговор са Редакцијом. Почетак у 19,30 ч. 

Затварање Дана архитектуре 

5 Сајам енергетске ефикасности

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца 20. октобра 2017. године са почетком у 11 часова, одржан je 5 Сајам енергетске ефикасности. Генерални покровитељ Сајма је био град Пожаревац. 

Организација Сајма имала је за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју. Сајам је реализован саопштењем радова објављених у Зборнику радова, саопштењем пријављених презентација и кроз дискусију. Фирме излагачи су изложили и представили своје експонате на платоу и у холу Центра за културу Пожаревац, где је Сајам одржан.

Савез инжењера и техничара Србије је на дан одржавања Сајма одржао седницу Скупштине СИТС у свечаној сали града Пожаревца са почетком у 10 часова. По завршетку седнице чланови Скупштине и органа СИТС посетили су Сајам.

Друго обавештење и Програм Сајма 

Извештај 

 Стручни скуп
Паметан град "Први дан у будућности"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Националне организације провајдер паметних градова Србије, 07. априла 2017. године биће одржан Стручни скуп - Паметан град "Први дан у будућности".

Паметан град преко информационе и комуникационе технологије (IKT) обједињује и координира рад свих градских служби у циљу побољшања њиховога рада и боље везе управе града и грађана. Паметан град на ефикасан начин обухвата физичке, дигиталне и људске системе како би изградио окружење које би допринело побољшању животa грађанa. Постоје мишљења да су паметни градови тек визија будућности, како би високо развијени градови требало да изгледају једног дана, али велики број паметних градова постоји и данас'' (извор: Arhiva PGS). 

Скуп ће се одржати у скупштинској сали града Пожаревца са почетком у 12 часова.

СДИТ је стручни скуп пријавио за уврштавање у Програм усавршавања чланова ИКС. 

Све информације везано за скуп могу се добити у СДИТ Пожаревац, телефон: 012/543 485, моб. 064/836 1105; 060/555 7816.

Обавештење са Програмом      

Плакат  

Конференција "Савремена грађевинска пракса 2017"

У организацији Департмана за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука у Новом Саду и Друштва грађевинских инжењера Новог Сада, у Андревљу ће се 25. и 26. маја 2017. године, одржати Конференција "Савремена грађевинска пракса 2017" .

Суорганизатор Конференције је Инжењерска комора Србије.

Циљ Конференцијеје упознавање шире јавности са новим правилима и актуелним проблемима у области грађевинарства.

 Програм Конференције обухвата следеће тематске области:

На Конференцији ће, поред саопштења и пратећих дискусија, бити одржан и округли сто са актулним темама грађевинске струке.

Све информације везано за Конференцију могу се добити код техничког секретара Конференције тел: 021 459 347, моб. 063 775 43 87, е-mail: alejandra@uns.ac.rs  

Прва информација

 

Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике" 

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија из Пожаревца и Инжењерском комором Србије, у Пожаревцу је 16. децембра 2016. године одржано Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".

Организовање Саветовања имало је за циљ да окупи стручњаке и организације које се баве овом облашћу у сврху препознавања стања техничких система у условима ограничених информација. Применом савремених метода техничке дијагностике могу се открити и спречити потенцијални откази техничких система, при чему закључци о стању ових система могу послужити као корисне информације за развој и унапређење концепција њиховог одржавања.

Саветовање је одржано у Високој техничкој школи струковних студија, Пожаревац, Немањина бр. 2, са почетком у 11 и 30 часова.

Извештај са Саветовања       

Саветовање "Примена нових материјала у технологијама и конструкцијама" 

У организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија из Пожаревца и Инжењерском комором Србије, у Пожаревцу је 24. новембра 2016. године одржано Саветовање "Примена нових материјала у технологијама и конструкцијама".

Циљ организовања саветовања по позиву је био да се укаже на компаративне предности нових материјала у односу на класичне материјале. Из групе савремених материјала, на скупу су првенствено бити размотрени композитни материјали који настају комбиновањем два или више материјала са различитим физичко-хемијским својствима.

Саветовање је уврштено у Програм обуке континуираног професионалног усавршавања чланова ИКС и вредновано са 5 бодова за пријављене учеснике односно 10 бодова за предаваче.

Саветовање је одржано у амфитеатру Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу са почетком у 11.30 часова.  

Генерални покровитељ Саветовања је био град Пожаревац.

Извештај

Зборник радова   

Предавање "Урбана топографија средњевековног Ниша" 

У организацији Друштва архитеката Ниша у уторак, 01. новембра 2016. године, биће одржано предавање др Миша Ракоција на тему "Урбана топографија средњевековног Ниша".

Предавање ће бити одржано у Галерији Друштва архитеката Ниша, ул. генерала Милојка Лешјанина број 52, са почетком у 19 часова.  

Детаљније  

4 Сајам енергетске ефикасности  

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Инжењерском комором Србије и Регионалном привредном комором Пожаревац, у Пожаревцу је 28. октобра 2016. године одржан 4. Сајам енергетске ефикасности.

Организовање једнодневног Сајма имало је за циљ да се информише стручна и шира јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручкју Браничевског округа и ширем подручју.

Сајам је одржан у Центру за културу Пожаревац.  

Извештај 

Зборник радова  

Дани архитектуре Ниша 2016 

У организацији Друштва архитеката Ниша од 01.10. до 01.11.2016. године биће одржани Дани архитектуре Ниша 2016.

Програм

Субота 01.10.2016. године

Отварање Дана архитектуре у 19,00 часова.

Изложба радова са 2. Летње школе традиционалне архитектуре Горњи Криводол.

Отварање изложбе у 19,30 часова. Трајање изложбе 01.10. - 09. 10. 2016.

Уторак 11.10.2016.

Изложба о Францу Винтеру, Завичајни музеј Врњачка Бања.

Отварање изложбе у 19,00 часова.

Франц Винтер у Нишу, излагање Симе Гушића у 19,30 часова. Трајање изложбе 11.10. -16.10.2016.

Уторак 18.10.2016 .

Изложба и промоција књиге "Нишка Јагодин-мала, историја и архитектура".

Отварање изложбе у 19,00 часова  и промоција - разговор. Трајање изложбе 18.10.-23.10.2016.

Уторак 25.10.2016.

Ауторка изложба радова арх. Сање Дрвенице, Београд.

Отварање изложбе у 19,00 часова. Трајање изложбе 25.10. -30.10.2016.

Уторак 01.11.2016.

Округли сто - разговор на актуелне теме, гост Дана архитектуре.

Почетак у 19,00 часова.   

Одржано предавање "Термотехнички системи који се интегришу у грађевински објекат и аспект енергетске ефикасности" 

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара Пожаревац и Инжењерске коморе Србије - Регионални центар Крагујевац, 15. априла 2016. године у амфитеатру  ВТШСС  Пожаревац, одржано је предавање на тему "Функција  циља и структурна  и садржајна уређеност  софистицираних термотехничких система који се интегришу у грађевински објекат и аспект енергетске ефикасности". Ово предавање је одржано  у оквиру перманентног  усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије. Предавач је био проф. др Миле Шиљак, који је  радно ангажован   у ВТШСС Пожаревац. 

Извештај са предавања   

 

 Конференција "Савремена грађевинска пракса 2016"

Департман за грађевинарство и геодезију,  Факултета техничких наука из Новог Сада у сарадњи са Друштвом грађевинских инжењера Новог Сада и ове године организује традиционалну Конференцију  "Савремена грађевинска  пракса 2016". Конференција се одржава 26-27. маја 2016. године  на Андревљу (Фрушка гора), у Центру за привредно-технолошки развој Војводине "ЦеПТОР".    

Као и претходних година, и ове године Програмски и Организациони одбор  се потрудио да теме буду  интересантне, а аутори су еминентни стручњаци из земље и иностранства који ће презентовати своје резултате истраживања, као и значајне градитељске захвате. 

Циљ скупа је упознавање шире јавности са новим европским стандардима, актуелним проблемима у инжењерској пракси, као и могућностима за  унапређење пројектовања, извођења и одржавања грађевинских објеката. Поред тога, конференција је идеална прилика за додатно професионално усавршавање грађевинских инжењера, чиме се стварају услови за побољшање укупног стања ове важне привредне гране у Србији.

На Конференцији поред саопштења и пратећих дискусија оџаће се и годишња Скупштина ДГИНС.

Сагласно Правилнику о континуираном професионалном усавршавању чланова ИКС, конференција је вреднована за пријављење учеснике који уплате котизацију организатора конференције.

Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 021/459-347, или на 063/775-4387, секретар Конференције Александра Дмитровић или на e-mail:  alejandra@uns.ac.rs   

 Друга информација 

  У Пoжаревцу одржана Трибина "Вода коју пијемо"

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара Пожаревац (СДИТ) и Високе техничке школе струковних студија Пожаревац, 16. децембра у амфитеатру ВТШСС Пожаревац, одржана је трибина на тему ''Вода коју пијемо''.

Трибину је отворио директор ВТШСС Пожаревац др Владан Ђулаковић, који је истакао да СДИТ и ВТШСС у оквиру вишегодишње сарадње организују стручне скупове са темама од значаја за град Пожаревац, па тако овог пута организују и трибину са темом о води. Уводничар на Трибини проф. др Милојко Лазић је указао да проблем са водом постоји не само у Пожаревцу већ и у другим градовима Србије који имају сличну хидрогеолошку ситуацију. Он је истакао да је у Србији постојао вишедеценијски немар по питању снабдевања водом. У оквиру свог предавања, г-дин Зоран Раденковић одговорни пројектант из Института "Јарослав Черни" који је учествовао у изради идејних решења и пројеката водоснабдевања за град Пожаревац, изнео је кључне проблеме у области водоснабдевања. У завршеном делу Трибине присутнима се обратио и г-дин Саша Ваљаревић директор ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац. Он је истакао да је због познатих проблема са водом на нивоу града Пожаревца формиран стручмо-оперативни тим који ће настојати да нађе одговарајућа решења за премошћавање тешкоћа у вези са водоснабдевањем.

Представник аустријске фирме UNIHA је одржао презентацију пројекта за израду фабрике воде.

Детаљан Извештај можете преузети овде   

Извештај са Саветовања "Савремени материјали и могућности њихове примене" 

СДИТ Пожаревац, Друштво хемичара, технолога и металурга Пожаревац у сарадњи са Инжењерском комором Србије организовало је Саветовање "Савремени материјали и могућности њихове примене".

Организовање једнодневног Саветовања по позиву имало је за циљ да укаже на компаративне предности савремених материјала у односу на класичне материјале са становишта постизања оптималних особина, економичности израде и могућности примене у модерним технологијама и конструкцијама. 

Друштво хемичара технолога и металурга Пожаревац ове године обележава 10 година постојања и рада. Доследно визији да се развије у модерну инжењерско-терхничарску организацију, Друштво је настојало да годишњица буде упамћена и по успешно организованом саветовању.

Саветовање је oдржано у Центру за културу Пожаревац, 06. новембра 2015. године са почетком у 10 сати.

Сви радови саопштени на Саветовању публиковани су у оквиру Зборника радова.  

Извештај са Саветовања

Зборник радова      

Дани архитектуре Ниша 2015

У организацији Друштва архитеката Ниша од 03.10. до 18.11.2015. године биће одржани 16. Дани архитектуре Ниша  2015.

ПРОГРАМ:

ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2015

(13.10 – 18.10. 2015.)

 60 ГОДИНА ИАУС (Институт за архитектуру и урбанизам Србије-Београд)

(20 –25. 10. 2015.)

 SERBIA-THE CITY AS A REGIОNAL CONTEXT FOR ARCHITECTURE

(27.10 – 01. 11. 2015.)

 СТАНОВАЊЕ 2015

 Међународна изложба на тему савременог становања 2010-2015

  (03-08.11.2015)

 

6 Тријенале архитектуре - Ниш 2015

У организацији Друштва архитеката Ниша (ДАН) и Регионалног центра Ниш, подсекције дипломираних инжењера архитректуре Инжењерске коморе Србије, у Нишу ће од 13. до 18.10.2015. године бити одржано 6. "Тријенале архитектуре - Ниш 2015" . Изложба ће се одржати у оквиру манифестације "16. Дани архитектуре Ниша" која траје од 13. октобра до 08. новембра 2015. године.

За Тријенале се пријављују радови који су пројектовани и реализовани у периоду од 2012-2015. (укључујући и 2015) и то у следећим категоријама:

Рок за пријаву радова је 20. септембар 2015. године до 13 часова. Пријава радова се врши ДАНУ, ул. Генерала Милојка Лешјанина 52, 18000 Ниш, 018/520-608.

Позив

Пријава учешћа

Одржан 3. Сајам енергетске ефикасности

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца у петак 11. септембра 2015. године, одржан је  3. Сајам енергетске ефикасности,  са идејом да окупи стручњаке и организације које се баве производњом опреме и уређаја за добијање енергије из обновљивих извора енергије, као и делатностима везаним за уштеду енергије.

Организовање једнодневног Сајма имало је за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и шире.

Тематске области Сајма

  • Обновљиви извори енергије: соларни (колектори, фотонапонске ћелије и др), био маса (постројења за брикетирање биљних остатака и др), ветар, мале хидроелектране до 1 мегавата, топлотне пумпе за загревање/хлађење и др.
  • Уштеда енергије кроз уградњу: столарије (побољшање енергетске ефикасности) изолационих материјала, штедљиве расвете и др.

Генерални покровитељ Сајма је био Град Пожаревац. 

Након презентације радова и експоната  и дискусије са Сајма енергетске  ефикасности су проистекли следећи 

Закључци

    Детаљан Извештај са Сајма

Предавања у организацији Удружења инжењера и техничара општине Параћин и Друштва за КГХ

Друштво за КГХ при СМЕИТС-у, у сарадњи са Удружењем инжењера и техничара општине Параћин, организује два предавања у Параћину.

Проф. др Бранислав Тодоровић, дипл. инж. маш.
У сусрет зградама "нула" енергије - зграде будућности као копија терморегулације људског тела  

Проф. др Марија С. Тодоровић, дипл. инж. маш.
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за здрава насеља,  уз очување природног и културног наслеђа до интегрално рурално-урбаног одрживог развоја

Предавања ће се одржати у Великој сали Позоришта у Параћину, Драгољуба Јовановића бб, у среду 29.  априла 2015. године, од 14.00 до 17.00 часова. Улаз слободан. 

 Детаљније

Презентација Генералног пројекта и Претходне студије оправданости измуљивања и ремедијације седимента канала Врбас - Бездан 

Друштво инжењера и техничара Врбаса, у четвртак 23.04.2015. године, у великој сали скупштине општине Врбас, са почетком у 13.00 часова организује презентацију Генералног пројекта и Претходне студије оправданости измуљивања, депоновања и ремедијације седимента канала Врбас-Бездан км 0+000 до 6+000 .

Предавање ће одржати представници ЈВП Воде Војводине, као инвеститора и конзорцијум ,,Хидрозавод ДТД АД’’, Нови Сад – Природно математички факултет, Нови Сад, као извршиоца радова на изради пројекта.

 Садржај презентације:

На деоници канала Врбас-Бездан кроз Врбас је исталожено више од 300.000 м3 муља. Са аспекта снабдевања водом и пловидбе канал није функционалан. Измуљење је неопходно. Током деценија, са развојем индустрије у канал се испуштају непречишћене индустријске отпадне воде са високим садржајем тешких метала. Ток канала кроз Врбас се карактерише као једна од најзагадјенијих тачака у Европи.

У току је израда Генералног пројекта и Претходне студије оправданости измуљивања, депоновања и ремедијације седимента канала Врбас-Бездан км 0+000 до 6+000. Задатак пројекта је да изврши избор метода ремедијације, односно пречишћавања токсичног муља. Пројекат садржи анализу могућих техничких решења за измуљење, депоновање и ремедијацију седимента, избор оптималне методологије ремедијације и техничког решења, као и локације депонија за смештај муља. Претходна студија оправданости садржи претходну анализу утицаја на животну средину, финансијску анализу и оцену, односно студија утврђује просторну, еколошку, друштвену и економску оправданост инвестиције за варијантна решења из Генералног пројекта и предлаже варијантно решење за усвајање.

Саветовање "Одводњавање на подручју Браничевског и Подунавског округа" 

У организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са Регионалном привредном комором Пожаревац и Високом техничком школом струковних студија Пожаревац, у Пожаревцу ће се 15. маја 2015. године одржати Саветовање на тему: "Одводњавање на подручју Браничевског и Подунавског округа".

Циљ организовања једнодневног саветовања по позиву је увођење одводњавања на подручју Браничевског и Подунавског округа ради одстрањивања сувишне површинске или подземне воде с одређене површине. Применом овог хидромелиорацијског поступка, са пољопривредних земљишта се природним или вештачким путем одводи вода, како би се повећао обим и квалитет пољопривредне производње, као и боље управљало водним залихама.

Тематске области

Све информације везано за Саветовање могу се добити oд секретара Организационог одбора г-дина Мирољуба Трифуновића на тел: 012/543-485, 060/555-7816, 064/230-3231  mailto:drustvo.htm.po@gmail.com  

Извештај о одржаном Саветовању

Зборник радова

 Конференција "Савремена грађевинска пракса 2015"

Департман за грађевинарство и геодезију,  Факултета техничких наука из Новог Сада у сарадњи са Друштвом грађевинских инжењера Новог Сада и ове године организује традиционалну Конференцију  "Савремена грађевинска  пракса 2015". Конференција се одржава 14-15. маја 2015. године  на Андревљу (Фрушка гора), у Центру за привредно-технолошки развој Војводине "ЦеПТОР".   

Као и претходних година, и ове године Програмски и Организациони одбор  се потрудио да теме буду  интересантне, а аутори су еминентни стручњаци из земље и иностранства који ће презентовати своје резултате истраживања, као и значајне градитељске захвате. 

Програм Конференције обухвата следеће тематске области:

Приликом избора теме за Округли сто, организатори су одабрали ""Стање грађевинарства у Србији”,  Модератори: Латинка Обрадовић, Радојко Обрадовић и Јово Смиљанић.     

Циљ скупа је упознавање шире јавности са новим правилима и актуелним проблемима у области грађевинарства.

Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 021/459-347, или на 063/775-4387, секретар Конференције Александра Дмитровић или на e-mail: alejandra@uns.ac.rs  

Друга информација              

Саветовање "Могућности и значај наводњавања на подручју Браничевског округа" 

У организацији Високе техничке школе струковних студија Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, 20.02.2015. године одржано је Саветовање на тему "Могућности и значај наводњавања на подручју Браничевског округа".

Циљ организовања једнодневног саветовања по позиву је било увођење наводњавања на подручју Браничевског округа у пољопривредну производњу ради повећања обима и квалитета пољопривредне производње. Применом овог агротехничког поступка, на пољопривредно земљиште се вештачким путем доводи вода, како би се постигла довољна количина влаге за оптималну исхрану биљака.

Тематске области

  Саветовање је одржано у Високој техничкој школи струковних студија Пожаревац. 

Извештај         

Одржана Свечана академија поводом обележавања јубилеја  35. година постојања и рада  Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца 

Поводом обележавања 35. година постојања и рада Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, 28. новембра 2014. године у просторијама Градског здања у Пожаревцу,  одржана је Свечана академија.

Овим поводом је припремљен и специјални БИЛТЕН.

Издавањем овог Билтена, поводом тридесет пет година постојања и рада Савеза друштава  нжењера и техничара града Пожаревца пружа се прилика да се у најкраћем упозна начин и облик рада Савеза. Основни циљ Билтена јесте да се прикаже какви се резултати могу постићи путем дружења и ентузијазма чланова друштава и Савеза, као и да се сав тај рад сачува од заборава.

Комплетан текст Билтена можете преузети овде

ПРОГРАМ Свечане академије  

14.00 – 15.30

Свечана сала града Пожаревца

Музички програм