Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Закони

Збирка прописа из рударства

У издању Савеза инжењера и техничара Србије изашла је из штампе нова Збирка прописа из рударства.

Намера издавача је била да читаоцима, посебно онима који припремају стручни испит предвиђен Законом о рударству и геолошким истраживањима, као и свима онима који раде на експлоатацији минералних сировина и свакодневно се сусрећу са прописима из ове области, понуди у једној књизи све важније прописе које треба да познају.

Због обимности прописа, који уређују област експлоатације минерланих сировина, Збрика прописа има две књиге.

Прва књига, поред Закона о рударству и геолошким истраживањима об­­­ја­вљеног у Службеном гласнику РС број 101/2015 и 95/2018. године, са­држи законе и подзаконска акта предвиђена овим Законом. С обзиром да се у рударству у великој мери примењују прописи из об­ласти без­бедности и здравља на раду и заштите од пожара, Збирка садржи и пречишћене текстове Закона о безбедности и здрављу на ра­ду и Закона о заштити од пожара.

 

 

Друга књига садржи: правилнике техничке нормативе из области ру­да­р­ских подземних радова (истраживање и експлоатација минералних си­ровина, израда рударских просторија, електромашинска монтажа и од­р­жавање опреме, рударско-геодетска мерења и др), као и правилнике и те­х­ничке нормативе из облсти рударских површинских радова (истра­жи­­вање и експлоатација минералних сировина, електромашинска мон­тажа и одржавање опреме, припрема и концентрација минералних сиро­вина, рударско-геодетска мерења и др.)

 

Издање септембар 2020. година, Б5 формат, обим књига прва 250 стр, књига друга 505. стр.

Издавач: СИТС, тел/фаx 011/3237-363
е-маил:
oljajov@sits.rs

 

Збирка прописа за полагање
општег дела стручног испита из области рударства и геологије  - друго измењено и допуњено издање

Збирка прописа за полагање општег дела стручног испита, друго измењено и допуњено издање, намењена је кандидатима рударске и геолошке струке, који полажу стручни испит, тј. његов општи део, предвиђен Законом о рударству и геолошким истраживањима.

Збирка се састоји из три дела, тј. обухвата три области, предвиђене Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова при експлоатацији минералних сировина и Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођење геолошких истраживања.   

Први део обухвата друштвено и економско уређење Републике Србије, утврђено Уставном Републике Србије, усвојеним 8. новембра 2006. године.

Други део се обухвата радне односе који су регулисани Законом о раду објављеним у Службеном гласнику РС 75/2014.

Трећи део обухвата општи управни поступак регулисан Законом о општем управном поступку објављеним у Службеном листу РС број 18/2016.

Издавач: СИТС, тел/фаx 011/3237-363
е-маил:
oljajov@sits.rs

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs