Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Међународна научна конференција
"Утицај нелегалне изградње, лошег планирања и пројектовања
на животну средину - IMPEDE 2019"

У организацији Академије инжењерских наука Србије, Међуодељенски одбор за заштиту животне средине, Удружења хемичара и технолога Србије, Шумарског факултета, Инжењерске коморе Србије и Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, у Београду ће 10. и 11. октобра 2019. године, бити одржана Међунатродна научна конференција "Утицај нелегалне изградње, лошег планирања и пројектовања на животну средину - IMPEDE 2019".

Конференција подстиче публиковање радова из области инжењерства заштите животне средине, шумарства, пољопривреде, архитектуре, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања, електротехничких наука, енергетике, машинских наука, рударских и геолошких наука, технолошких, металуршких и наука о материјалима, права, економије, друштвено економских интеракција, безбедносних студија, примењених природних наука и других научних и стручних области.

Тематика Конференције

•Утицај нелегалне изградње на животну средину: студије случаја, утицаји и последице;

•Анализа и проблеми у планирању (стратегије, планови, прописи) и пројектовању и њихов утицај на животну средину (студије случаја, природни и „генерисани“ ресурси, ваздух, живи свет, губитак биодиверзитета, коришћење земљишта, водоизворишта, системи за одбрану од поплава, водоснабдевање, саобраћајни и други инфраструктурни системи, зеленило, пољопривредно и грађевинско земљиште, храна, енергетика, пренасељеност, заштита јавних зелених површина итд.);

•Студије процене утицаја на животну средину: проблеми и примена у пракси, квалитет живота становништва у нелегално изграђеним насељима, приоритети решавања проблема, јавно здравље, здравље на раду, одрживи развој и чистија производња;

•Техничка документација, ревизија и техничка контрола, инспекцијске службе, безбедност (сигурност) технолошких процеса, доприноси најбољим доступним техникама, савремене технологије завршног третмана, смањење и елиминација токсичних материја, опције за довођење нелегално изграђених насеља на прихватљив ново (реконструкција, адаптација, уклањање);

•Правни и друштвено економски оквир, стратешки предлози за решавање појединих проблема, преношење правних тековина ЕУ у области заштите животне средине, економски инструменти заштите животне средине, накнаде, таксе и подстицаји, циркуларна економија, друштвено економски проблеми, транспарентност и учешће јавности, примери из праксе. 

Рок за доставу апстраката је 6. мај 2019. године. Достава се врши на мејл impede@shts.org.rs

Саопштење 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs