Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Извештај са првог састанка Заједничког тела

Први састанак Заједничког тела у проширеном саставу одржан је 13. новембра 2015. године у згради СИВ 3 на Новом Београду.

Србија је ратификовала је Протокол о води и здрављу у априлу 2013. године. Протокол о води и здрављу на енглеском језику може се наћи на линку:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2000/wat/mp.wat.2000.1.e.pdf ,

а на српском језику – на линку:

http://demo.paragraf.rs/combined/Old/t/t2013_02/t02_0033.htm .  

Одредбе Протокола о води и здрављу примењују се на: 1. површинске слатке воде; 2. подземне воде; 3. естуарије; 4. приобалне воде које се користе за рекреацију или за узгој рибе у аквакултури или за узгој и убирање љускара; 5. ограђене воде које су генерално на располагању за купање; 6.  воду током захватања, транспорта, пречишћавања или испоруке; 7.  отпадну воду током прикупљања, транспорта, пречишћавања и испуштања или поновне употребе.

Држава, која је ратификовала Протокол о води и здрављу, обавезује се да спроведе следеће основне циљеве: приступ води за пиће за сво становништво и обезбеђење санитарних мера за све у оквиру Интегрисаног менаџмента водним ресурсима (ИМВР) и у те сврхе мора да успостави националне и/или локалне циљеве за стандарде и нивое учинка које треба постићи или одржавати ради високог нивоа заштите од обољења која су повезана са водом.

Ради реализације ових циљева, свака земља потписница уговора мора да успостави и објави националне и/или локалне циљеве за стандарде и нивое резултата које треба постићи или одржавати ради високог нивоа заштите од болести повезаних са (контаминираном) водом за пиће. Наведени циљеви се периодично преиспитују.

У ПРИЛОГУ 1 овог извештаја дати су наши национални и локални циљеви, а у ПРИЛОГУ 2 -  финална верзија ових циљева.

Ради преузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу,  министар здравља Републике Србије је образовао Заједничко тело,  које је у октобру ове године проширено (РЕШЕЊЕ министра здравља Републике Србије број: 119-01-591/2015-01 од 08. октобра 2015. године) и сада га сачињавају чланови из следећих институција: Министарства здравља РС (3 члана), Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јобановић Батут" (1 члан), Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС (4 члана), Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (1 члан), Министарства просвете, науке и технолошког развоја (1 члан), Министарства државне управе и локалне самоуправе (1 члан), Савеза инжењера и техничара Србије (1 члан) и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља (1 члан). Председник Заједничког тела је др Љиљана Јовановић из Министарства здравља РС.

На састанку је разматрано следеће:

У дискусији је констатовано да је Протокол о води и здрављу важан инструмент за сагледавање на националном нивоу свеобухватне ситуације водоснабдевања и каналисања и њених недостатака, а онда и за уочавање и постављање приоритета за даље деловање у циљу побољшања свих подручја примене овог међународног уговора. Циљ је заштита здравља становништва, превентивом, контролом и сузбијањем болести повезаних са водом.

Пошто локалне самоуправе имају велике обавезе и одговорности у испуњавању захтева ЕУ у области животне средине, а сходно томе и у реализацији активности у спровођењу Протокола о води и здрављу, закључено је да је неопходно јачање кадровских капацитета локалних самоуправа кроз добро осмишљену обуку. У припреми и реализацији семинара значајну улогу би морало да има Заједничко тело. Средства за обуку би могла да се обезбеде преко IPA 2 фондова ЕУ и/или меродавних министарстава/локалних самоуправа.

Указано је да се безбедносним изазовима који потичу од терористичких акција и вандализма у водоводним организацијама које управљају водоводним системима у Србији не поклања довољна пажња, па би држава морала кроз одговарајућу законску регулативу да обезбеди обавезну примену одговарајућих безбедносних мера у водоводним организацијама. Заједничко тело би могло да предузме одговарајуће иницијативе у том смеру.

Такође, Заједничко тело би, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и другим меродавним министарствима, могло да иницира спровођење програма програма ISO 14000 за децу, који подржавају Уједињене нације и Светска организација за стандардизацију. Програм би се спроводио у основним и средњим школама широм Србије, а у циљу укључивања ученика у конкретне акције везане заштиту изворишта воде, управљање отпадом, рационално коришћење воде за пиће, повишење енергетске ефикасности и слично.

Истакнуто је да би Заједничко тело у требало да успостави тешњу сарадњу са медијима, а ради редовног извештавања о активностима везаним за спровођење Протокола о води и здрављу.

Закључено је да би Заједничко тело у наредном периоду требало да допринесе побољшању у области водоснабдевања, каналисања и заштите здравља становништва Србије, нарочито кроз развијање и унапређење система надзора над болестима које се преносе водом.

Прилог 1 

Прилог 2 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs